QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH LƯU KHO HÀNG HÓA


Kính gửi Quý khách hàng!

 

Naipot trân trọng thông báo Chính sách lưu kho nhằm giảm thiểu rủi ro thất thoát hàng hóa cũng như đảm bảo công tác vận hành nâng cao chất lượng phục vụ. Nội dung chính sách như sau:

    • Thời gian lưu kho là thời gian tính từ thời điểm kiện hàng có trạng thái “Kho Việt Nam” cho đến khi chuyển trạng thái “Yêu cầu giao”.
    • Naipot có trách nhiệm lưu kho, bảo quản hàng hóa cho khách hàng miễn phí trong vòng 07 ngày (bao gồm ngày nghỉ/lễ). Sau 07 ngày, khách hàng vẫn chưa tạo yêu cầu giao để nhận hàng, Naipot sẽ tính phí lưu kho theo biểu phí: 1.000đ/Kg/Ngày.
    •  Cân nặng tính phí lưu kho là cân nặng tính phí của kiện hàng trên đơn.
    •  Các kiện hàng lưu kho quá 15 ngày tính từ thời điểm bắt đầu lưu kho, Naipot sẽ tiến hành thanh lý hàng hóa và không có nghĩa vụ hoàn lại tiền đặt cọc đơn hàng hay các loại phí trên đơn hàng cũng như không có bất cứ trách nhiệm nào đối với hàng hóa thanh lý.
    • Thời gian áp dụng Chính sách lưu kho kể từ ngày 10/05/2019. Tất cả các kiện hàng về Kho Việt Nam trước đấy sẽ được tính là lưu kho từ ngày 10/05/2019.

 

Trân trọng! 
Bản Quản Trị Naipot.com